Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Dane HRM is een VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 75760401. De statutaire zetel van Dane HRM is Dongen (Nederland). Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen geldig voor Dane HRM maar ook voor alle (rechts) personen die op enigerlei wijze werkzaam zijn of zijn geweest voor Dane HRM of voor alle door Dane HRM ingeschakelde personen. bemoeilijkt bij de uitvoering van een opdracht. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (rechts) personen voor wier handelen of nalaten Dane HRM aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

 1. Dane HRM voert alle werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever). Derden kunnen aan de werkzaamheden van Dane HRM en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen .
 2. Alle opdrachten worden door Dane HRM geacht uitsluitend aan haar te worden gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW is uitgesloten; degenen die voor Dane HRM werken, zijn niet persoonlijk gebonden en zijn niet persoonlijk aansprakelijk. De opdracht aan Dane HRM betreft een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 3. Elke aan Dane HRM verstrekte opdracht omvat de bevoegdheid om assistenten in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van assistenten mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dane HRM is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet en / of grove schuld van Dane HRM.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en bescheiden die de opdrachtgever aan Dane HRM ter beschikking heeft gesteld , ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders blijkt.
 5. Indien communicatie plaatsvindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is Dane HRM niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van virussen en / of andere onregelmatigheden in de communicatie. Dane HRM is niet aansprakelijk voor tijdige en juiste ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending.
 6. Abonnementen lopen per kalenderjaar en worden naar rato berekend. Er wordt een opzegtermijn in acht genomen van 3 maanden. De abonnementen worden afgesloten per medewerker in dienst. De werkgever is verplicht aanpassingen in het abonnement door te geven aan Dane HRM. Jaarlijks wordt het aantal medewerkers getoetst en eventueel verrekent. Bij uitdiensttreding van medewerkers is de werkgever verplicht dit per mail door te geven aan Dane HRM. Dane HRM verrekent niet doorgegeven uit dienst tredende medewerker niet. 

Artikel 3. Facturering en betaling

 1. De werkzaamheden van Dane HRM worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief is het uurtarief dat geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden binnen Dane HRM. Abonnementsvormen worden maandelijks gefactureerd (bedrag x medewerker). Het aantal medewerkers zal jaarlijks worden aangepast en getoetst. Dane HRM zal op eerste verzoek de te allen tijde geldende tarieven vermelden. Dane HRM behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.
 2. Dane HRM verstuurt (achteraf) facturen en uitsluitend per e-mail. Op de factuur staat een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Op eerste verzoek verstuurt Dane HRM de facturen per gewone post.
 3. De kosten die niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden door Dane HRM rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening gebracht . Hieronder vallen (maar niet uitsluitend) reiskosten, verschotten zoals griffierechten, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden. Aangezien Dane HRM voorstander is van de “nieuwe juridische dienstverlening”, wordt geen oplopend percentage voor algemene kantoorkosten gehanteerd.
 4. Dane HRM is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dane HRM behoudt zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van de ontvangst van het voorschot. Voorschotten worden verrekend in de eindfactuur.
 5. Alle factuurbedragen worden voor zover van toepassing vermeerderd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 6. De betalingstermijn bedraagt ​​7 dagen na factuurdatum. Betaling dient tijdig in euro’s te geschieden op een door Dane HRM opgegeven bankrekeningnummer . Op de factuur van Dane HRM staat het bankrekeningnummer waarop de betaling dient te geschieden.
 7. Verklaringen van Dane HRM zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum en dienen zonder opschorting of verrekening te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten van invordering, waaronder een forfaitaire vergoeding van 15% van de hoofdsom met betrekking tot interne administratie- en invorderingskosten en tevens (wettelijke) rente.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, juridische schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever is Dane HRM gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever direct te vorderen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Dane HRM is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:
  1. het resultaat is van een (kort) mondeling advies waarvoor Dane HRM  geen kosten in rekening heeft gebracht aan de opdrachtgever; en / of
  2. is veroorzaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Dane HRM; en / of
  3. wordt veroorzaakt doordat Dane HRM de werkzaamheden heeft opgeschort wegens te late betaling van een factuur; en / of
  4. is ontstaan ​​door tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 2. Dane HRM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, van welke aard dan ook.
 3. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Dane HRM als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. door Dane HRM.
 4. Indien Dane HRM om welke reden dan ook geen uitkering onder haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende opdracht is ontvangen. Indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan 6 maanden, is voornoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Dane HRM in de afgelopen 6 maanden van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Dane HRM voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van een opdracht.
 6. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt een jaar na de aanvang van de dag, volgend op het moment waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen van de schade en Dane HRM als de daarvoor aansprakelijke persoon tenminste 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die kan plaatsvinden. aanleiding geven tot de claim.
 7. Dane HRM is verzekerd voor (beroeps) aansprakelijkheid

 Artikel 5. Overig

 1. Dane HRM kent een kantoorklachtenregeling, die via deze algemene voorwaarden van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Dane HRM. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek van de opdrachtgever per e-mail verzonden.
 2. Dane HRM verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. Informatie over hoe Dane HRM omgaat met persoonsgegevens vindt u in de meest recente versie van de privacyverklaring op de website www.danehrm.nl.
 3. Dane HRM en de opdrachtgever hebben te allen tijde het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden alle kosten voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden aan Dane HRM te vergoeden en eventuele overige kosten te vergoeden, ook die van eventueel ingeschakelde derden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.
 4. Dane HRM is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen van Dane HRM op de opdrachtgever volledig zijn afgewikkeld.
 5. Dane HRM behoudt zich alle auteursrechten voor met betrekking tot de mentale producten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover aan die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan ​​of kunnen rusten. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om die producten te reproduceren, openbaar te maken of te exploiteren (al dan niet met tussenkomst van derden).
 6. Indien Dane HRM door een niet-toerekenbare oorzaak niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. overeengekomen manier. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien Dane HRM reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en zal de opdrachtgever deze factuur betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 7. De bepalingen uit een overeenkomst en de algemene voorwaarden die bedoeld zijn om ook na de opdracht of overeenkomst van kracht te blijven, blijven voor partijen logischerwijs ook na afloop van de opdracht of overeenkomst gelden.
 8. Alle aanspraken van de opdrachtgever op Dane HRM (uit welke hoofde dan ook) vervallen in ieder geval door verloop van 1 jaar nadat de opdrachtgever het bestaan ​​van deze aanspraken bekend heeft of redelijkerwijs bekend had kunnen worden.
 9. Op alle bestellingen of overeenkomsten en eventuele rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 10. Dane HRM is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze direct van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten.
 11. Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij enig verschil in inhoud, reikwijdte of interpretatie prevaleert de Nederlandse tekst.
 12. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Dane HRM (www.DaneHRM.nl).